Zakres usług

Czym zajmujemy się w Kancelarii Legius

Prawo administracyjne

Zajmujemy się:

- sporządzaniem wniosków w sprawach zezwoleń i koncesji, skarg, a także odwołań od decyzji organów administracyjnych;

- przygotowywaniem opinii prawnych, analiz i doradztwa w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego;

- reprezentowaniem Klientów przed wszelkimi organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w spawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych w szczególności przed organami nadzoru budowlanego, organami architektoniczno-budowalnymi w trakcie całego procesu budowlanego;

- wspieraniem i pomocą dla wykonawców i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w procesie budowlanym, między innymi w celu uzyskania pozwoleń i decyzji administracyjnych;

- doradztwem w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego oraz podziału nieruchomości; scalania i wymiany gruntów; środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;

- geodezji i kartografii;

- doradztwo w legalizacji samowoli budowlanej;

- doradzamy w sprawach ochrony własności przemysłowej;

- reprezentujemy w sprawach z zakresu uzyskania koncesji oraz sprzedaży napojów alkoholowych;

- reprezentowanie w postępowaniach dotyczących aktualizowania opłat z tytułu wieczystego użytkowania, ustalania opłat adiacenckich;

Prawo cywilne

Zajmujemy się:

- ogólnym doradztwem prawnym ze sfery majątkowej (m.in. w sprawach dotyczących: mienia ruchomego i nieruchomego w tym sprawach ochrony własności i posiadania), ustanawiania i wykonywania wszelkich służebności, zniesienia współwłasności, rozliczenia nakładów, kwestii związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań, odpowiedzialności odszkodowawczej, ochrony dóbr osobistych, rozliczeń z umów handlowych;

- reprezentacją przed sądem w sporach na tle stosunków cywilnych;

- tworzeniem i opiniowaniem umów;

Prawo rodzinne

Zajmujemy się:

- reprezentacją w postępowaniu rozwodowym i separacyjnym między małżonkami, a także w postępowaniu o podział majątku wspólnego;

- reprezentacją w sprawach dotyczących opieki oraz świadczeń alimentacyjnych;

Prawo spadkowe

Zajmujemy się:

- reprezentacją w sprawach o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zniesienie współwłasności, zachowek, podważenie testamentu, wykonanie zapisu lub polecenia testamentowego;

- negocjacjami w zakresie podziału majątku spadkowego;

Prawo pracy

Zajmujemy się:

- pomocą pracodawcy w nawiązywaniu i rozwiązywanie stosunków pracy;

- reprezentacją pracowników jak i pracodawców w sporach sądowych;

- tworzeniem regulaminów: pracy, wynagradzania, dotyczących monitoringu wizyjnego pracowników, korzystania z floty służbowej (czy szerzej mienia pracodawcy), odpowiedzialności za mienie powierzone; opracowywaniem polityk bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony danych osobowych pracowników;

- bieżącym wsparciem prawnym dla pracodawcy i pracownika w zakładzie pracy; wypadkami przy pracy w tym roszczeniami odszkodowawczymi pracowników;

- ubezpieczeniami społecznymi pracowników; legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców;

- reprezentacją pracowników i pracodawców w postępowaniu przed Państwową Inspekcją Pracy prowadzonym;

Umowy

Zajmujemy się:

- tworzeniem, negocjacją, renegocjacją wszelkich umów;

- opracowaniem umów handlowych dostosowane dla danego modelu biznesowego;

- tworzeniem dla naszego Klienta instrumentów minimalizujących negatywne skutki niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu;

- opracowujemy strategię „wyjścia” z kontraktu;

Prawo ubezpieczeniowe

Zajmujemy się:

- sporządzaniem odwołań od decyzji ubezpieczycieli;

- przygotowywaniem dokumentacji i materiału dowodowego (współpracujemy z biegłymi i rzeczoznawcami);

- reprezentacją przed sądem;

Spory sądowe

NA ETAPIE PRZEDPROCESOWYM:

- opracowujemy strategie polubownego rozwiązania sporu;

- analizujemy i szacujemy ryzyka; przeprowadzamy audyty prawne;

- sporządzamy opinie i ekspertyzy;

- pomagamy w zabezpieczaniu materiału dowodowego;

- reprezentujemy w toku negocjacji pomiędzy stronami sporu;

- wspieramy w prowadzeniu bieżącej korespondencji dotyczącej wszystkich kwestii spornych;

- przygotowujemy wnioski o zabezpieczenie roszczeń;

- sporządzamy umowy oraz ugody pozasądowe;

NA ETAPIE PROCESOWYM:

- opracowujemy strategie procesowe, specyfikujemy i szacujemy ryzyka;

- sporządzamy pozwy, sprzeciwy, zarzuty, wnioski i inne pisma procesowe;

- zapewniamy profesjonalną reprezentację prawną przed sądami wszystkich instancji;

- sporządzamy oraz wnosimy w imieniu naszych klientów apelacje, kasacje, zażalenia i skargi na decyzje sądów;

Obsługa firm i spółek

Zajmujemy się:

- bieżącym doradztwem prawnym związanym z podejmowaniem wszelkich decyzji korporacyjnych;

- obsługą prawną posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń akcjonariuszy;

- opracowywaniem projektów uchwał organów spółek;

- opracowywaniem dokumentów tworzących ład korporacyjny spółki: umów i statutów spółek, regulaminów organów spółek;

- audytem dokumentacji korporacyjnej identyfikujące ryzyka oraz zawierające rekomendacje w zakresie działań naprawczych;

- ogólnym doradztwem prawnym w zakresie prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej,

- tworzeniem (w tym, przekształcaniem) i rejestrowaniem spółek cywilnych, osobowych, handlowych, a także pomocą przy tworzeniu innych form prowadzenia działalności gospodarczej; - sporządzaniem opinii prawnych i wszelkiej dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej czy funkcjonowaniu spółki;

- wsparciem w negocjacjach z partnerem biznesowym, a także organami administracji publicznej czy instytucjami finansowymi; - świadczeniem usług prawnych w zakresie odpowiedzialności członków zarządów firm z tytułu pełnionych przez nich funkcji;